[HOT] Nhất Thống Giang Sơn Phong Hỏa - Thủy Vân

2023-05-20


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


🔰 Thông tin chung

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian sáp nhập Sau bảo trì ngày 30/5
Thời gian nhận hỗ trợ Sau bảo trì ngày 26/5 đến bảo trì ngày 30/5
Máy chủ sáp nhập Phong Hỏa
Thủy Vân
Tên máy chủ sau sáp nhập Phong Hỏa

🔰 [Thủy Vân] Hỗ trợ phúc lợi

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Sau bảo trì ngày 26/5 đến bảo trì ngày 30/5
Nơi nhận NPC Hỗ Trợ Tân Thủ
Nhân vật đạt cấp
từ 130 trở lên
- Tăng 14 cấp
- 10 TTL Đặc Biệt (khóa) + 50 Đạo Tặc Lệnh (hsd 48h)
Nhân vật đạt cấp
từ 125 đến cấp 129
- Tăng 15 cấp
- 8 TTL Đặc Biệt (khóa) + 30 Đạo Tặc Lệnh (hsd 48h)
Nhân vật đạt cấp
từ 120 đến cấp 124
- Tăng 16 cấp
- 6 TTL Đặc Biệt (khóa) + 10 Đạo Tặc Lệnh (hsd 48h)
Nhân vật đạt cấp
từ 115 đến cấp 119
- Tăng 17 cấp
- 4 TTL Đặc Biệt (khóa) + 10 TTL (khóa)
Nhân vật đạt cấp
từ 105 đến cấp 114
- Tăng 18 cấp
- 2 TTL Đặc Biệt (khóa) + 10 TTL (khóa)
Nhân vật đạt cấp
từ 100 đến cấp 104
- Tăng 19 cấp
- 10 TTL (khóa)
Nhân vật đạt cấp
từ 90 đến cấp 99
- Tăng 20 cấp
- 10 TTL (khóa)
Tất cả nhân vật - Vòng sáng SL NL +300, KTC +5% (hsd 30 ngày)
Lưu ý Mỗi nhân vật chỉ được nhận 01 lần duy nhất và khi nhận sẽ làm tròn cấp độ của mình.
Ví dụ: Đẳng cấp 100 – 80% khi nhận hỗ trợ 5 cấp sẽ được làm tròn là 105 – 0%. Quý nhân sĩ cần lưu ý số EXP trước khi nhận.
Đặc biệt Mở đổi 100 tiền đồng lấy 1.000.000.000 (1 tỷ) EXP tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ (cộng dồn, giới hạn 1 lần/nhân vật)

🔰 [Thủy Vân] Nhiệm vụ Dã Tẩu Phụng Chỉ Thư

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Sau bảo trì ngày 26/5 đến bảo trì ngày 30/5
Nơi nhận NPC Dã Tẩu
Điều kiện Nhân vật đã hoàn thành 1.000 Dã Tẩu trở lên
Nhiệm vụ Dã Tẩu Phụng Chỉ Thư + 300 xu
Hoàn thành Nhận ngay 2.7000 nhiệm vụ cộng với số nhiệm vụ Dã Tẩu hiện có của nhân vật
Lưu ý Mỗi nhân vật chỉ được thực hiện nhiệm vụ 1 lần

Ghép 50 Hoàn Thành Dã Tẩu được 1 Dã Tẩu Phụng Chỉ Thư tại NPC Lễ Quan

🔰 [Thủy Vân] Gói Hỗ Trợ Gọp

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Sau bảo trì ngày 26/5 đến bảo trì ngày 30/5
Nơi nhận NPC Thương Nhân Tây Vực
Giá bán 400 tiền đồng
Phúc lợi 15 Tẩy Tủy Kinh
15 Võ Lâm Mật Tịch
Bí Quyết Kỹ Năng 120
Lưu ý Tất cả khóa vĩnh viễn, không thể giao dịch
Mỗi nhân vật chỉ mua được 1 gói

🔰 [Phong Hỏa] Hỗ Trợ Phúc Lợi

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Sau bảo trì ngày 26/5 đến bảo trì ngày 30/5
Nơi nhận NPC Hỗ Trợ Tân Thủ
Nhân vật đạt cấp
từ 140 trở lên
- Tăng 1 cấp
- 10 TTL Đặc Biệt (khóa) + 50 Đạo Tặc Lệnh (hsd 48h)
Nhân vật đạt cấp
từ 135 đến cấp 139
- Tăng 2 cấp
- 8 TTL Đặc Biệt (khóa) + 30 Đạo Tặc Lệnh (hsd 48h)
Nhân vật đạt cấp
từ 130 đến cấp 134
- Tăng 3 cấp
- 6 TTL Đặc Biệt (khóa) + 10 Đạo Tặc Lệnh (hsd 48h)
Nhân vật đạt cấp
từ 125 đến cấp 129
- Tăng 4 cấp
- 4 TTL Đặc Biệt (khóa) + 10 TTL (khóa)
Nhân vật đạt cấp
từ 120 đến cấp 124
- Tăng 5 cấp
- 2 TTL Đặc Biệt (khóa) + 10 TTL (khóa)
Nhân vật đạt cấp
từ 110 đến cấp 119
- Tăng 6 cấp
- 2 TTL Đặc Biệt (khóa) + 10 TTL (khóa)
Lưu ý Mỗi nhân vật chỉ được nhận 01 lần duy nhất và khi nhận sẽ làm tròn cấp độ của mình.
Ví dụ: Đẳng cấp 100 – 80% khi nhận hỗ trợ 5 cấp sẽ được làm tròn là 105 – 0%. Quý nhân sĩ cần lưu ý số EXP trước khi nhận.
Đặc biệt Mở đổi 200 tiền đồng lấy 2.000.000.000 (2 tỷ) EXP tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ (cộng dồn, giới hạn 1 lần/nhân vật)

🔰 [Phong Hỏa] Nhiệm vụ Dã Tẩu Phụng Chỉ Thư

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Sau bảo trì ngày 26/5 đến bảo trì ngày 30/5
Nơi nhận NPC Dã Tẩu
Hoàn thành nhiệm vụ Dã Tẩu Phụng Chỉ Thư
nâng số nhiệm vụ Dã Tẩu hiện tại lên 5.000
Nhân vật đã hoàn thành
trên 3.000 Dã Tẩu
Dã Tẩu Phụng Chỉ Thư + 300 xu
Lưu ý Mỗi nhân vật chỉ được thực hiện nhiệm vụ 1 lần
Ghép 50 Hoàn Thành Dã Tẩu được 1 Dã Tẩu Phụng Chỉ Thư tại NPC Lễ Quan

🔰 Một số thông tin cần lưu ý

Thông tin Nội dung chi tiết
Nhận hỗ trợ Việc hỗ trợ được thống kê và tính toán dựa theo số liệu mặt bằng chung của 2 máy chủ, nhằm cân bằng hợp lý cho các nhân sĩ có thể tham gia được.
Nhận hỗ trợ tại máy chủ đang tham gia trước khi sáp nhập, kết thúc nhận hỗ trợ trước bảo trì ngày 30/5
Nhận hỗ trợ Dã Tẩu Khi nhận hỗ trợ Dã Tẩu: không làm full nhiệm vụ trong ngày, các mốc từ 1 đến 5000 sẽ không có thưởng.
Lưu ý quan trọng: Nếu hoàn thành nhiệm vụ trong ngày và nhận hỗ trợ sẽ xảy ra lỗi dã tẩu, các trường hợp như trên BQT sẽ không hỗ trợ giải quyết.
Phúc lợi thưởng Vui lòng rút điểm Liên Đấu, Tống Kim và các loai thưởng hiện có. Khi sáp nhập máy chủ hệ thống sẽ reset về 0.
Sau sáp nhập Các tính năng và thời gian hoạt động sẽ áp dụng theo máy chủ Phong Hỏa
7 thành thị sẽ trở về trạng thái vô hệ. Sẽ giải tán tất cả các bang hội hiện có, cần đăng ký mới để tham gia Công Thành Chiến.

🔰 [Phong Hỏa] Chuỗi sự kiện sau sáp nhập

🔶 Đua TOP Bang Hội  - Hào Hiệp Lệnh tháng 6/2023

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Từ ngày 1/6 đến 23h00 ngày 30/6
Điều kiện

Yêu cầu 3.000 Hào Hiệp Lệnh để tham gia đua top.

Kết thúc thời gian đua top, Bang hội nộp nhiều Hào Hiệp Lệnh nhất sẽ chiến thắng.

Hạng 1 - 2.000 Kim Nguyên Bảo
- 10.000 vạn
- Tín Vật Môn Phái
- 15 Cống Nguyệt Phù Dung
- 15 Phụng Nguyệt Quả Dung
Hạng 2 - 1.500 Kim Nguyên Bảo
- 7.000 vạn
- Tín Vật Môn Phái
- 10 Cống Nguyệt Phù Dung
- 10 Phụng Nguyệt Quả Dung
Hạng 3 - 1.000 Kim Nguyên Bảo
- 5.000 vạn
- Tín Vật Môn Phái
- 10 Cống Nguyệt Phù Dung
- 10 Phụng Nguyệt Quả Dung

🔶 Phần thưởng Công Thành Chiến ngày 2/6/2023

🔶 Phần thưởng Quốc Chiến Thiên Tử ngày 5/6/2023

🔶 Thưởng TOP Tống Kim trận 21h00, thứ 7 hằng tuần

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Trận Tống Kim lúc 21h00, thứ 7 hằng tuần
Hạng 1 400 Kim Nguyên Bảo
Hạng 2 300 Kim Nguyên Bảo
Hạng 3 200 Kim Nguyên Bảo
Hạng 4 đến Hạng 10 100 Kim Nguyên Bảo/giải

🔶 Liên Đấu tháng 6/2023: Đơn Đấu Tự Do

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Từ ngày 8/6 đến ngày 28/6
Yêu cầu Đẳng cấp 120 trở lên được tham gia
Hạng 1 - 3.000 Kim Nguyên Bảo
- Bảo Rương Sơn Hà Cực Phẩm
- Lễ Bao Huyền Tinh Đại
Hạng 2 - 2.000 Kim Nguyên Bảo
- Bảo Rương Sơn Hà Cực Phẩm
- 2 Lễ Bao Huyền Tinh Trung
Hạng 3 - 1.000 Kim Nguyên Bảo
- Bảo Rương Sơn Hà Cực Phẩm
- Lễ Bao Huyền Tinh Trung

Mọi thắc mắc về JX Phong Hỏa mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT JX Phong Hỏa thông báo!